image1

Stowarzyszenie

pełna nazwa: Stowarzyszenie Folklorystyczne "Łoniowiacy"
adres: Łoniowa 42, 32-854 Porąbka Uszewska

forma prawna: Stowarzyszenie
nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000316441
data wpisu: 14.11.2008
NIP: 869-193-37-14
REGON: 120810223

 

prezes: Jacek Pabijan
wiceprezes: Sacha Marcin
wiceprezes: Rzepa Stanisław
sekretarz: Ojczyk Jakub
skarbnik: Matura Krzysztofnr konta bankowego: Bank Spółdzielczy Brzesko o/Dębno 42 9453 0009 0031 0300 2248 0001

za każde wsparcie finansowe stowarzyszenia dziękujemyDziałalność statutowa:
- dążenie do zachowania cennych wartości kultury ludowej,
-twórcze i społeczno-wychowawcze działanie w kierunku pobudzania aktywności i podnoszenie poziomu lokalnych zespołów folklorystycznych dla rozwoju tego ruchu i upowszechnianiu kultury ludowej wśród szerokich rzesz społeczeństwa, szczególnie w środowisku lokalnym, wśród młodzieży szkolnej, osób niepełnosprawnych i specjalnej troski,
- prowadzenie wielopłaszczyznowej edukacji kulturalnej (muzyka, taniec, śpiew, etnografia itp.) z podkreśleniem wartości wynikających z tradycji narodowej i bogactwa folkloru,
- popieranie i stwarzanie warunków rozwoju ruchu folklorystycznego jako jednej z dziedzin sztuki,
- prezentowanie najbardziej wartościowych osiągnięć twórczych poza granicami kraju w ramach popularyzacji polskiej kultury ludowej,
- sprawowanie opieki nad wszelkimi formami działalności grup i zespołów artystycznych,
- upowszechnianie amatorskiej i zawodowej kultury,
- sprawowanie opieki nad animatorami kultury,
- prowadzenie działalności profilaktycznej na rzecz zwalczania uzależnień poprzez organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- tworzenie warunków do poprawy funkcjonowania działalności zespołów poprzez modernizację bazy lokalowej, zakup sprzętu, wyposażenia, strojów ludowych, instrumentów muzycznych, środków transportu itp.,
- prowadzenie działalności promującej okolicę oraz wzmacnianie więzi społeczności lokalnej,
- kształtowanie pożądanych cech charakteru i osobowości członków poprzez aktywne uczestnictwo w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,

2019  Loniowiacy.pl   globbers joomla templates